6188 osumaa

Lääkkeen kehittelykustannukset kaksinkertaistuneet

Uuden lääkkeen kehittelykustannukset ovat nyt noin 2,5 kertaa suuremmat kuin kymmenen vuotta sitten, päätellään selvityksessä, jossa analysoitiin 68:n kehitteillä olevan lääkkeen tutkimuskustannuksia. Kun otettiin huomioon pääomakulut ja myös epäonnistumiset, tuli uuden lääkkeen kehittämiskustannuksiksi 802 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Erityisesti kliiniset tutkimukset ovat tulleet yhä kalliimmiksi mm. siksi, että niihin sopivia potilaita on vaikea löytää. Kun 1980-luvulla uuden lääkkeen tehon ja turvallisuuden dokumentointiin tarvittiin noin 1 300 potilasta, vaaditaan tähän nykyisin noin 4 000 potilasta. Uusi haaste lääketeollisuudelle ovat kalliit diagnostiset testimenetelmät, joita tarvitaan tutkittaessa esimerkiksi osteoporoosiin ja HIV-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Uudet lääkkeet vähentäneet silmäkirurgian tarvetta

Skotlannissa tehty tutkimus osoittaa, että uusimmat glaukoomalääkkeet ovat vähentäneet silmänpainetaudin kirurgisten hoitojen tarvetta noin puoleen. Vuonna 1994 kaikkiaan 46 glaukoomapotilasta tuhannesta joutui leikkaukseen, mutta vuonna 1999 suhdeluku oli vain 24,8/1000. Samanaikaisesti mm. kaihileikkaukset lisääntyivät noin 98 %. Uusimpien glaukoomalääkkeiden käyttö on kasvanut ja vanhempien lääkehoitojen määrä on vähentynyt. Muutoksien katsotaan johtuvan uusien prostaglandiinianalogien (kuten latanoprosti), hiilihappoanhydraasin estäjien (kuten dortsoliamidi) ja alfa2-agonistien (kuten brimonidiini) tulosta viimeisten viiden vuoden aikana glaukooman hoitoon. Tutkijoiden mukaan ei ole vielä näyttöä siitä, ovatko nämä uudet lääkehoidot yhtä tehokkaita pitkäaikaiskäytössä kuin muut vaihtoehtoiset glaukooman hoidot ja pystyvätkö ne todella vähentämään tai vain myöhentämään kirurgisen hoidon tarvetta.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Poistaako anastrotsoli tamoksifeenin paalupaikalta?

Rintasyövän vuoksi operoitujen noin 10 000 potilaan jatkohoidossa on käynnissä tutkimus (nk. ATAG), jossa verrataan tamoksifeenin tehoa anastrotsoliin (Aridex, AstraZeneca) ja molempien lääkkeiden yhdistelmään. Viisi vuotta kestävän tutkimuksen puolimatkassa on nyt tehty välianalyysi. Kun tamoksifeenia saaneista 3 116 potilaasta 379 oli saanut relapsin tai kuollut, oli vastaava määrä anastrotsoliryhmässä 317/3125 potilasta. Tamoksifeeni vähensi kontralateraalisen rintasyövän esiintymistä 50 %, mutta anastrotsoli vähensi tätä edelleen 50 %.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Uusi antikoagulantti käyttöön

Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomainen (Food and Drug Administration, FDA) on hyväksynyt synteettisen antikoagulantin fondaparinuksiumin (Arixtra, Sanofi-Synthelabo) käytettäväksi lähinnä ortopedisessa kirurgiassa, kuten lonkan kaulan murtumien sekä muissa lonkan kaulan ja polvinivelen korjausleikkauksissa. EU:n tieteellinen lääkearviointikomitea (CPMP) kiirehti lähes samanaikaisesti hyväksymään myös valmisteen ja sen rinnakkaistuotteen (Quixidar, NV Organon) vain 205 päivää kestäneen arviointinsa jälkeen. Kehittelytutkimuksissa lääkettä on saanut yli 4 000 em. kirurgista potilasta. Verenvuoto on lääkkeen keskeisin haittavaikutus. Sen riski kasvaa pienikokoisilla ja iäkkäillä potilailla tai munuaisten toimintavajauksen yhteydessä. Valmiste ei sovi spinaalianestesiaan eikä myöskään spinaalipunktion yhteydessä käytettäväksi, koska vaarana ovat verihyytymät selkäytimessä, jotka voivat johtaa pitkäkestoiseen tai pysyvään halvaukseen.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Uusitut ohjeet kaliumjodidista ydinkatastrofissa

Yhdysvaltojen lääkeviranomainen (Food and Drug Administration, FDA) on saattanut voimaan uusitut ohjeet kaliumjodidin käytöstä erityisesti lapsilla kilpirauhassyövän estämiseksi ydinkatastrofin jälkeen. Aikaisemmat ohjeet perustuivat Hiroshiman ja Nagasakin tuhoista saatuihin kokemuksiin. Uusituissa ohjeissa on käytetty tietoja mm. Tshernobylin ydinkatastrofin seurauksista. Satojen tuhansien lapsien kilpirauhasten tilaa on seurattu Tshernobylin onnettomuuden jälkeen Ukrainassa ja Valko-Venäjällä, ja lisäksi on seurantatietoja miljoonista lapsista ja aikuisista, jotka saivat Puolassa kaliumjodidisuojahoidon. Alle kuukauden ikäisille lapsille suositellaan 16 mg kaliumjodidia päivässä, yhdestä kuukaudesta kolmeen vuoteen annos on 32 mg, ja sen jälkeen aina 18 vuoden ikään asti 65 mg, ja aikuisille 130 mg päivässä. Annos on 130 mg myös odottaville äideille ja imetyksen aikana ja odottavien ja imettävien äitien hoito on myös priorisoitava. Kaliumjodidin antoa jatketaan, kunnes ydinsaasteen vaara on poistunut ja kun mm. ruoan ja maidon turvallisuus on varmistettu. Yhdysvalloissa viranomaisen nyt uusimat ohjeet eroavat Suomessa saatavilla olevan valmisteen (Jodix, Orion Pharma) käyttöohjeista mm. lasten annoksissa ja päivittäisen käytön suosituksessa.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Astman hoitotilanne vuonna 2001 Astmabarometrin keskeiset tulokset

Astman hoito on toteutunut melko hyvin valtakunnallisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Perusterveydenhuolto vastaa pääosin hoidosta, ja vailla hoitavaa lääkäriä on vain muutama prosentti astmaa sairastavista. Valtaosa potilaista on tyytyväisiä hoitoonsa. Enemmistöllä oireilu on pysytellyt vakaana tai muuttunut lievemmäksi, mutta noin kolmasosa potilaista ilmoitti oireilun lisääntyneen tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Suurimmalla osalla potilaista on säännöllinen steroidilääkitys. Lääkehoidon turvallisuus askarruttaa etenkin astmaa sairastavien lasten vanhempia. Tiedot perustuvat viime kesäkuussa kerätyn Astmabarometritutkimuksen alustaviin tuloksiin.

Timo Klaukka, Anne Hirvonen, Sirpa Peura, Heidi Päkkilä

Terveysministeriö hävisi hoitokiistan Etelä-Afrikassa

Ryhmä pediatreja ja AIDS-aktivisteja haastoi muutama kuukausi sitten Etelä-Afrikassa terveysministeriön oikeuteen vaatien nevirapiinihoitoa kaikille maan odottaville HIV-positiivisille äideille (ks. SLL 2001;56:3594-3595). Ministeriö oli rajannut hoidon vain 18 hoitopisteeseen väittäen, etteivät hoitohenkilöstön koulutustaso ja käytettävissä olevat rahat sallineet laajempaa lääkkeen käyttöä. Oikeuden päätöksessä katsottiin, että hoito kattoi vain noin 10 % maan HIV-positiivisista äideistä ja oli siten epäoikeudenmukaista ja syrjivää. Ministeriö pitää edelleenkin laajennetun hoidon taloudellisia seuraamuksia kestämättöminä. Vuosi sitten kansantulosta 12 % käytettiin terveydenhuoltoon ja leikkauksien jälkeen osuus on nyt 11 %. Ministeriö tulee valittamaan oikeuden päätöksestä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääkärit eivät ilmoita lääkehaittoja

Britanniassa tutkittiin 15:n äskettäin markkinoille tulleen uuden lääkkeen käyttöön liittyneitä haittoja kahdesta eri lähteestä, eli maan lääkevalvontaviranomaisen (Medicines Control Agency, MCA) haittavaikutusrekisteristä ja Southamptonin lääketurvallisuusseurannan reseptitiedostosta. Reseptiseurannassa löytyi 4 200 haittatapahtumaa, joista vain 376 (8,9 %) oli raportoitu viranomaiselle. Vakavia haittatapahtumia oli 51, joista 27 (53 %) oli myös raportoitu viranomaiselle. Vajaaraportointi on käytännössä kaikkien kansallisten haittavaikutusrekisterien ongelma.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030