6188 osumaa

Lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitys

Reseptilääkkeitä käyttävien määrä ei ole 10 vuoden aikana olennaisesti kasvanut väestön vanhenemisesta huolimatta, mutta monilääkitys on yleistynyt. Reseptilääkkeiden myynti rahana on jatkuvasti kasvanut, mutta itsehoitovalmisteiden myyntikehitys on viime vuosina ollut hidasta. Rohdosvalmisteita tai luonnonlääkkeitä käyttää päivittäin 15 % väestöstä. Vuonna 1998 lääkekustannukset ja korvaukset tulevat kasvamaan selvästi viimevuotista vähemmän, mikä johtuu pääasiassa hintojen alentumisesta.

Timo Klaukka, Unto Häkkinen

Kohonneen verenpaineen hoidon laatuongelmia

Kohonnut verenpaine on lähes aina alennettavissa normaalitasolle käyttämällä siihen yhtä tai useampaa lääkettä. Elämäntapojen muutokset tukevat lääkehoitoa tai voivat jopa korvata sen, kun paine on kohonnut esimerkiksi ylipainon, runsaan suolansaannin, alkoholinkäytön tai niukan liikunnan vuoksi. Elämäntavat ovat muutoinkin yhteydessä kohonneen verenpaineen hoitoon, sillä mm. tupakointi ja seerumin suuret rasvapitoisuudet lisäävät valtimosairauden vaaraa kohonneen verenpaineen ohella.

Timi Klaukka

Merkittävien ja kalliiden lääkkeiden korvaaminen sairausvakuutuksesta

Ensi vuodenvaihteen jälkeen eräiden kalliiden lääkkeiden peruskorvaus sairausvakuutuksesta edellyttää erillisselvitystä. Muutos perustuu sairausvakuutuslain muutokseen, jonka perusteella valtioneuvosto teki lokakuussa päätöksensä. Erillisselvityksenä käytetään B-lääkärinlausuntoa ja Kelalle tehtävää hakemusta samaan tapaan kuin lääkkeiden erityiskorvauksissa. Menettelyllä luodaan mahdollisuus siirtää nyt poikkeuksellisesti maksutta erikoissairaanhoidosta jaetut MS-taudin ja kystisen fibroosin hoidossa käytetyt lääkkeet sairausvakuutuksesta korvattaviksi. Myös uudet Alzheimerin taudin lääkkeet kuuluvat näihin lääkkeisiin. Huhtikuun alusta 1999 lukien järjestelmään tulee mukaan myös kalliita lääkkeitä, joita on tähän mennessä korvattu tavalliseen tapaan ilman erillisiä selvityksiä. Tähän joukkoon kuuluvat lähinnä erityistason hoidossa käytettyjen lääkkeiden lisäksi mm. alkoholiriippuvuuden hoidossa käytetty naltreksoni ja erektiohäiriölääke alprostadiili.

Pekka Koivisto

Kristinuskon etiikka ja lääketiede

Mitä sanomista kristinuskon etiikalla on lääketieteelle? Tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää, että on sanottava jotain kristinuskosta, sen etiikasta ja lääketieteestä. Tässä on mahdollisuus vain puutteelliseen määrittelyyn. Etiikan lähtökohtana on näkemys ihmisestä moraalisena olentona. Ihminen on tavoitteellinen toimija, jolla on käsitys toimintansa vaikutuksista ja seurauksista sekä niiden laadusta. Aikuinen ihminen kykenee arvioimaan sekä vaikuttimiaan että tekojaan oikean ja väärän, hyvän ja pahan akselilla. Ihminen ei tavoittele asioita ainoastaan välineinä vaan myös arvoina. Jotkin asiat ovat arvokkaita sen vuoksi, että niiden avulla kyetään saavuttamaan toisia asioita. Nämä ovat välinearvoja. Asiat, joita tavoitellaan niiden itsensä vuoksi, ovat arvokkaita sinänsä. Ne ovat päämääräarvoja.

Jaana Hallamaa

Entakaponi - katekoli-O-metyylitransferaasin estäjä Parkinsonin taudin hoitoon

Entakaponi kuuluu uuteen lääkeaineryhmään, jonka vaikutus perustuu katekoli-O-metyylitransferaasientsyymin (COMT) estoon. Entakaponi on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan yhdessä tavanomaisten levodopa/ benseratsidin tai levodopa/karbidopan kanssa Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla, joiden annos-vaikutuksen lopussa esiintyviä motorisia tilanvaihteluita ei ole saatu vakautettua. Näillä potilailla entakaponin on osoitettu lievittävän em. tilanvaihteluita ja pidentävän hyvän levodopavasteen (on-vaihe) kestoa. Entakaponia käytetään ottamalla yksi 200 mg tabletti (joka on ainoa saatavissa oleva tablettivahvuus) jokaisen levodopa-annoksen kanssa. Korkein suositeltu vuorokausiannos on 200 mg 10 kertaa päivässä, eli 2 000 mg päivässä. Entakaponi näyttää olevan prekliinisten ja kliinisten tutkimusten mukaan turvallinen, mutta tarkemmat arviot turvallisuudesta voidaan tehdä vasta, kun on saatu kokemusta suurien potilasryhmien hoidosta.

Tapani Keränen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030