6188 osumaa

Ruotsi varoittaa PC SPES- ja SPES-rohdoksista Internetissä

Ruotsin lääkelaitos (Läkemedelsverket) varoittaa tilaamasta Internetin kautta PC SPES- ja SPES (Botanic Lab, USA) -rohdosvalmisteita, joita mainostetaan prostatavaivojen hoitoon. Yhdysvaltojen ja Kanadan lääkevalvontaviranomaiset (FDA ja Health Canada) ovat todenneet valmisteiden sisältävän mm. varfariinia ja bentsodiatsepiinijohdosta alpratsolaamia. Ruotsissa valmisteita on käytetty muutaman potilaan hoitoon nk. erityisluvilla ja lääkäreitä on nyt varoitettu asiasta.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Selekoksibin, rofekoksibin ja varfariinin yhteisvaikutukset

Australian lääkevalvontaviranomainen (Therapeutic Goods Administration, TGA) muistuttaa lääkäreitä rofekoksibin (Vioxx, MSD) ja selekoksibin (Celebra, Pharmacia/ Pfizer) yhteisvaikutuksista varfariinihoidossa olevilla. Yhteensä 416:sta rofekoksibiin liittyneestä haittavaikutusraportista 8 koski varfariinipotilasta, joilla tromboplastiiniaika (INR) oli pidentynyt. Kahdella potilaalla oli lisäksi verenvuotoa ja yhdellä anemia. TGA on aikaisemmin julkaissut raportin varfariinin vaikutuksen voimistumisesta selekoksibihoidossa olevilla. Tromboplastiiniaikaa on hyvä seurata varfariinipotilailla, jos lääkitykseen lisätään rofekoksibi tai selekoksibi, tai jos niiden annosta muutetaan. Erityisen tärkeää on seurata tilannetta ikääntyvillä potilailla.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Heroiinia heroinisteille Alankomaissa?

Yhteensä 549:stä opiaattien väärinkäyttäjästä (keskimäärin 39-vuotiaita ja väärinkäyttöä 16 vuotta) puolet sai heroiinia ja metadonia kuusi tai 12 kuukautta ja toinen ryhmä pelkkää metadonia huumeklinikalla kolmasti päivässä tarkoin valvotuissa olosuhteissa. Sekä heroiinia että metadonia saaneet kokivat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntonsa paremmaksi verrattuna pelkää metadonia saaneisiin. Heillä oli enemmän sosiaalisia kontakteja, vähemmän rikollisuutta ja he käyttivät vähemmän kokaiinia. Kun hoito loppui, oli 80%:lla kunto huonontunut kahdessa kuukaudessa lähtötilanteen tasolle. Alankomaissa arvioidaan olevan 25 000 heroinistia, joista 13 000 on metadonihoidossa. Tutkimukseen perustuen on ehdotettu heroiini-metadoniyhdistelmähoidon käynnistämistä viimeisenä vaihtoehtona ja tarkoin valvotuissa olosuhteissa.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

MPR-rokotuksen kiirastuli Britanniassa

Sikotaudin, tuhkarokon ja vihurirokon kolmoisrokotteen ja lasten autismin välisestä yhteydestä käydään rajua keskustelua Britannian päivä- ja ammattilehdissä (ks. SLL 2001;56: 4512). Terveysministeriö käynnisti kesällä 2001 kampanjan rokotuksien puolesta. Sen osana oli mm. TV-mainoskampanja, jolla pyrittiin estämään rokotuksien vähenemistä ja näin torjumaan mahdollisen epidemian puhkeamista. Lapsista rokotetaan nyt noin 84 % ja määrä on lisäksi laskussa, vaikka kattavuuden pitäisi olla ainakin 95 %. Viimeisimpänä vetona pääministeri Tony Blair on nettisivuillaan (10 Downing St) julkaissut asiantuntijoiden lausuntoihin ja muista maista saatuihin kokemuksiin perustuvan vetoomuksen, jonka mukaan vanhempien tulee valita rokotus, koska se on paras keino suojata lapsia näiltä taudeilta.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Uusia HIV-lääkkeitä kehitteillä

Viruslääkeresistenssi on kasvava ongelma HIV/AIDS:n hoidossa johtuen mm. HI-viruksen mutaatiosta. Kehitteillä on useita aineita, jotka pystyvät estämään viruksen lisääntymisen tilanteissa, joissa resistenssi on kehittynyt mm. nevirapiinille, efavirentsille tai delaviridiinille. Yksi uusista tulokkaista on TMC 125. Se on kliinisissä tutkimuksissa tehonnut yksinkin käytettynä potilailla, joiden hoitona on aiemmin ollut peräti viiden viruslääkkeen - tsidovudiinin, lamivudiinin, abakaviirin, indinaviirin ja nevirapiinin - cocktail. Selitykseksi on tarjottu aineen poikkeuksellisen hyvää kykyä tunkeutua lymfaattiseen kudokseen.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Huolena stafylokokin resistenssi metisilliinille

Staphylococcus aureuksen (SA) resistenssi Britannian sairaaloissa vaihtelee välillä 0-0,69/1000 sairaalapäivää. Vuosina 1998-2000 oli SA-tulehduksista 37 % resistenttejä metisilliinille, ja vuotta myöhemmin osuus oli 40 %. Metisilliinille resistentin SA:n (MRSA) esiintyvyys on Britanniassa lähes sama kuin Portugalissa, Italiassa, Kreikassa tai Espanjassa, mutta selvästi yleisempi kuin Alankomaissa, Tanskassa, Ruotsissa tai Suomessa, joissa osuus vaihtelee 0:n ja 1 %:n välillä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Ihmiseen kohdistuvista tutkimuksista eettinen ohjeisto

Lääketieteen tiedejärjestöjen kansainvälinen neuvosto (Council for International Organizations of Medical Sciences, CIOMS) toimii WHO:n yhteydessä Genevessä. Järjestö on saanut valmiiksi uusitut eettiset ohjeet ihmiseen kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista. Ohjeet antavat neuvoja mm. Helsingin julistuksen tulkinnasta käytännön tutkimustilanteissa. Ohjeiden viimeisin versio on nähtävissä järjestön kotisivuilla. Äskettäin hyväksytty lopullinen versio julkaistaan painotuotteena ja myös CIOMS:n kotisivuilla kesällä 2002.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Apteekkien ja lääkärien yhteistyö - vain reseptien uusintaa?

Reseptien uusiminen on kautta aikojen ollut rutiininomaista ja huomaamatonta apteekin ja lääkärien päivittäistä yhteistyötä. Reseptien uusimisen sujuvuutta tai lääkityksen seurannan toteutumista ei ole kuitenkaan riittävästi pohdittu. Yhdessä sovitut toimintamallit voisivat vähentää reseptien rutiininomaista uusimista ja parantaa lääkehoidon hallintaa. Lääkityksen seurannan turvaavaa yhteistyötä voisi myös laajentaa mm. lääkeneuvontaan ja lääkkeiden käyttöön liittyviin ongelmakysymyksiin. Kuopion yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan halua yhteistyöhön näyttäisi olevan, mutta ajanpuute ja rutiiniin tuudittautuminen estävät toiminnan.

Sanna Tiirikainen, Leena Lahnajärvi

Laihdutuslääke sibutramiini pois käytöstä Italiassa

Laihdutuslääke sibutramiini (Reductil, Abbott) on poistettu toistaiseksi käytöstä Italiassa. Lääke hyväksyttiin useimmissa EU-maissa noin vuosi sitten. Syynä Italian viranomaisen toimiin ovat noin 50 haittavaikutusilmoitusta ja kaksi kuolemantapausta, joiden epäillään liittyneen sibutramiinin käyttöön. Aine voi tunnetusti kohottaa mm. verenpainetta ja pulssia, eikä se sovi sydän- ja verisuonisairauksia tai psyykkisiä oireita poteville.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030