Impakti - uusi julkaisu terveydenhuollon menetelmien arvioinnista

Stakesin FinOHTA-yksikkö (Finnish Office for Health Care Technology Assessment) on kuluvan vuoden alusta lähtien julkaissut Impakti-lehteä, joka keskittyy terveydenhuollon menetelmien arviointia kuvaaviin katsauksiin. Lehden edeltäjä, monistemuotoinen TA-info, ehti ilmestyä yksikön toiminnan alusta lähtien eli 11 kertaa kolmen vuoden aikana. Impakti ilmestyy kuudesti vuodessa ja sen voi tilata maksutta FinOHTAsta.

Tutustu Stakesin verkkolehteen

Stakes tiedottaa toiminnastaan nyt myös omalla verkkolehdellä osoitteessa www.stakes.fi/ajankohtaista/verkkolehti.htm. Keskiviikkoisin toimitettava verkkolehti on napakka mutta kevyesti sulava tietopaketti Stakesin tutkimus- ja kehittämishankkeista, julkaisuista sekä tapahtumista. Ykköskohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Verkkolehden toimitus toivoo palautetta lehden kehittämiseksi erityisesti lääkäreiltä.

Stakes kartoittaa lasten mielenterveyttä edistäviä projekteja

Suomi on mukana EU-projektissa Mental Health Promotion for Children up to 6 Years. Stakes kerää tietoja erilaisista jo totetutetuista tai yhä käynnissä olevista projekteista tai toimintamalleista, jotka edistävät 0-6-vuotiaiden lasten mielenterveyttä. Tällaisia voivat olla esim. lasten itsetunnon tukeminen päivähoidossa, vauvamyönteisyyden edistäminen tai perinneleikkikurssi. Yhteydenottoa toivotaan henkilöiltä, jotka ovat olleet mukana näitä päämääriä edistävissä hankkeissa. Tiedot kootaan kansalliseksi tiedostoksi hyödyttämään muitakin kentällä toimivia. Jatkossa joitakin suomalaisia malleja tarjotaan Eurooppaan niiden tunnetuksi tekemiseksi.

Kuntoutusta lääkäreille

Lääkäreille järjestetään tänä vuonna ammatillisesti syvennettynä lääketieteellisenä varhaiskuntoutuksena (ASLAK(R)-toiminta) ensimmäinen valtakunnallinen ASLAK-kurssi Helsingissä Kuntoutussäätiön Malminkartanon Kuntoutuskeskuksessa. Kurssi (nro 17615) toteutetaan kolmiosaisena seuraavasti: 1 jakso 26.10.-30.10.1998 = 5 vrk sekä vuonna 1999 kurssin II-jakso 12 vrk ja III-jakso 5 vrk, joiden ajat sovitaan myöhemmin. Kurssille otetaan 10 osanottajaa. Kurssista on varattu 4 paikkaa Etelä-Suomen alueelle/ Diacor Terveyspalvelut.

Lääkäri 98 tutkimus käynnistetty

Kymmenen vuotta sitten toteutettiin Nuori lääkäri 88 -tutkimus, joka kohdistettiin juuri valmistuneille lääkäriryhmille. Tuolloin haluttiin selvittää nuorten lääkärien näkemyksiä koulutuksestaan ja työstään sekä heidän elämäntilannettaan ja urasuunnitelmiaan. Tutkimuksesta saatiin paljon perustietoa, jota on hyödynnetty koulutuksen ja terveydenhuollon kehittämisessä. Viisi vuotta myöhemmin vastaava kyselytutkimus uusittiin Lääkäri 93 nimisenä ja saatiin tietoa kehityksestä viisivuotiskauden aikana. Työtyytyväisyys oli selvästi kasvanut terveyskeskuksissa ja terveyskeskusopetus koettiin aiempaa paremmaksi. Sairaalatyön opetukseen oltiin yhtä tyytyväisiä kuin edellisessäkin tutkimuksessa. Nuorten lääkärien suhtautuminen työhön ja heidän ammatilliset jatkosuunnitelmansa olivat jonkinlaisessa muutosvaiheessa. Lääkärien toimintaympäristökin oli muuttunut - alueellisesta lääkäripulasta oli siirrytty tasaisesti lisääntyvään lääkärityöttömyyteen.

Mistä pilottialue sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologia-kokeiluun?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnistymässä laaja uuden tietoteknologian kokeilu, jolle etsitään kokeilualuetta. Hanke on käynnistetty avoimella kutsulla, jolla pilottialueeksi etsitään mm. kuntien, kuntayhtymien ja yritysten yhteenliittymää. Kokeilun taustavoimina ovat sosiaali- ja terveysministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, Kela, Työterveyslaitos, Teknologian kehittämiskeskus Tekes, Stakes ja Kuntaliitto.

Tutkijat huolissaan kansanterveystutkimuksen rahoituksesta

Kansanterveyden tutkimus on hyvin tärkeä osa terveyden edistämistä ja sen rooli terveyspolitiikan välineenä on ollut merkittävä. Kansanterveystutkimuksella on Suomessa kunniakkaat perinteet ja se on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Sen rahoitus on kuitenkin 1990-luvulla vähentynyt sekä yliopistoissa että Suomen Akatemian projekteissa, toteavat alan tutkijat Suomen Akatemian julkaisusarjassa ilmestyneessä raportissa. Nyt kysytäänkin, kuka vastaa kansanterveystutkimuksesta ja miten.

Koulujen kriisityöhön tukiaineistoa

Itsemurhien ehkäisyprojekti jakaa kaikille Suomen kouluvirastoille aineistoa koulun kriisitoimintamalliksi. Projekti toteutti aiemmin opetushallituksen ja Uudenmaan lääninhallituksen ja koulun asiantuntijoiden kanssa Koulu ja kriisi -projektin, jossa kriisitoimintamalli kouluyhteisöä järkyttävien tapahtumien kohtaamiseen laadittiin. Malli sisältää myös toimintamuotoja lasten ja nuorten vaikeiden tilanteiden tunnistamiseen ja tuen antamiseen.

Purentavaivojen hoito lievittää niska-hartiavaivoja

Purentaelimen toimintahäiriöistä johtuvia oireita on kokenut joka toinen suomalainen. Purentavaivoista voi seurata korvaoireita ja niska-hartiaseudun oireita. Purennan hoidon on havaittu vähentävän niska-hartiaseudun vaivoista johtuvia sairauspoissaoloja. Hammaslääketieteen tohtori Kyösti Karppinen on todennut tutkimuksissaan, että purennan tasapainottaminen vähentää niska-hartiaoireita merkitsevästi myös pitkällä aikavälillä. Karppinen esitelmöi aiheesta Hammaslääketiede-päivillä Helsingissä maaliskuussa.

Ilo pidentää ikää sydänviikolla

Suomen Sydäntautiliiton sydänviikkoa vietetään 19.-26.4. Teemana on elämänilo ja muut hyvinvoinnin osa-alueet. Elämänilo halutaan saada esiin tästä totisesta kansasta, jota on pienestä pitäen kasvatettu käyttäytymään normien mukaan. Liika hyväntuulisuus voi herättää kanssaihmisissä epäilyksiä, jopa kateutta. Sydänviikolla pyritään antamaan tilaa kaikenlaisille tunteille, hyville ja huonoille, että ihminen voisi kokea ne ja tulla paremmin toimeen itsensä kanssa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030