Vain 4 % leikkaisi terveydenhuoltomenoja

Valtaosa väestöstä (60 %) haluaa säilyttää kotikuntansa terveydenhuoltomenot nykyisellä tasolla. 25 prosenttia haastatelluista olisi valmis jopa lisäämään menoja, ja vain 4 % on leikkausten kannalla. Tämä ilmenee STAKESin tekemästä tuoreesta tutkimuksesta, jossa pyrittiin selvittämään, vastaavatko kuntien terveydenhuoltoon suuntaamat voimavarat palvelujen kysyntää. Tutkimus perustuu STAKESin vuosittain keräämään haastatteluaineistoon, ja vuonna 1994 tutkimukseen osallistui lähes 2 300 25-79-vuotiasta suomalaista.

Lääkäriliitto vetoaa potilaiden puolesta lakon osapuoliin

Lääkäriliiton hallitus on huolestunut hoitajalakon suojelutyörajojen potilaille aiheuttamasta tilanteesta. Eri puolilta maata on kantautunut tietoja, joiden mukaan kaikki välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat eivät ole työtaistelun vuoksi päässeet hoitoon eikä heidän hoitoaan varten ole voitu saada riittävästi suojelutyövoimaa. Esimerkiksi syöpäpotilaita ja kiireellisesti ohitusleikkausta tarvitsevia potilaita on jouduttu jättämään leikkaamatta.

VR:lle tunnustuspalkinto tupakkalain toteuttamisesta

Tupakoinnin vähentämiseksi järjestäytyneen naisten kansainvälisen verkoston (The International Net-work of Women Against Tobacco) osaverkosto Suomen INWAT on myöntänyt ensimmäisen tunnustuspalkintonsa Valtionrautateille, kiitokseksi ripeästä ja asiallisesta suhtautumisesta matkustajien terveyden edistämiseen ja pakkotupakoinnin haittojen ehkäisemiseen. VR järjestää kaukojuniin erillisiä tupakointitiloja, joissa voi pistäytyä matkan aikana. Samalla nykyiset läpikuljettavat tupakkavaunut poistuvat käytöstä.

Uusi tupakkalaki voimaan

Maaliskuun alusta voimaan tulevan tupakkalain voi odottaa vähentävän merkittävästi tupakansavulle altistumista, mutta myös tupakointia. Laki kieltää tupakoinnin 1) päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja niiden ulkoilualueilla, 2) virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa, 3) sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy, 4) yleisissä kulkuneuvoissa sekä 5) työyhteisöjen yleisissä, yhteisissä ja asiakkaille tarkoitetuissa tiloissa. Tupakkatuotteiden ostoikäraja nousee 18 vuoteen ja mainontakielto kiristyy.

Keski-ikäisenä lihominen sydänsairauksien riskitekijänä

Lihavuuden mukanaan tuomat haitat tuntuvat meistä usein itsestään selviltä. Siitä huolimatta kohauttaa lukea JAMA:n tuoreesta (8.2.1995) numerosta Bostonin seudulla tehdyn suuren tutkimuksen tuloksia. Tutkijat seurasivat suurta keski-ikäisten yli 115 000 naisen ryhmää. Neljäntoista vuoden seurannassa todettiin lihavuuden olevan merkittävä sydäntautien riskitekijä. Kaiken kaikkiaan n. 1 300 tutkimuksessa mukana olleelle naiselle kehittyi sydänsairaus. Joukon sorjimmalla frekvenssi oli noin sata tapausta 100 000 naisvuotta kohden, mutta yli 18 vuoden iässä saadut 5 tai useampi lisäkiloa toivat mukanaan 25 % suuremman sydänsairauden riskin. Tutkimuksen tekijät arvioivat noin 40 % kaikista keski-ikäisiä naisia kohdanneista sydänsairauksista johtuvan ylipainosta. Lehdistötilaisuudessa tutkijaryhmän jäsen kertoi, että miesten kohdalla on saatu samansuuntaisia tuloksia. USA:n tähänastiset, 1985 julkaistut, suositukset ovat pitäneet hyväksyttävänä ja jopa suositeltavana melkoistakin painonnousua yli 25-vuotiailla. Nyt julkaistu tutkimus panee viranomaiset miettimään suosituksia uudestaan. Keskustelu on jo alkanut myös USA:n julkisessa sanassa.

Vakuutus-pohjaisuus siirtäisi rahoitusvastuuta pienituloisille

Jos Suomen terveydenhuollon rahoitustapa muutettaisiin sairausvakuutukseen tai yksityiseen vakuutukseen perustuvaksi, terveydenhuollon rahoitusvastuu jakautuisi tuloluokkien kesken toisin kuin nykyään. Alemmat tuloluokat osallistuisivat rahoitukseen nykyistä enemmän. Tähän tulokseen on päädytty STAKESin terveydenhuollon tutkimusyksikössä, jossa on selvitetty terveydenhuollon rahoitusta ja erityisesti sen jakautumista tuloluokittain.

Tutkimus alkoholismin hoidosta opiaatinsalpaajilla käynnistymässä Suomessa

Opiaatinsalpaajalääkitystä alkoholismin hoidossa ryhdytään Suomessa kokeilemaan kliinisissä tutkimuksissa Järvenpään sosiaalisairaalassa ja Kuopion yliopistossa. Keskushermoston opioidivälitteistä säätelyjärjestelmää ja opiaatinsalpaajien käyttömahdollisuuksia päihderiippuvuuden hoidossa on Suomessa aiemmin tutkittu koe-eläinmalleilla Alkon biolääketieteen osastolla tri David Sinclairin johdolla, joka on alan kansainvälisesti tunnetuimpia perustutkijoita. Kliinisiä lääkehoitotutkimuksia opiaatinsalpaajilla on tehty Yhdysvalloissa, ja tulokset ovat olleet lupaavia. Yhdysvaltain Food and Drug Administration hyväksyi tammikuussa opiaatinsalpaaja nal-treksonin käyttöön alkoholismin hoidossa. Opiaatinsalpaajia ja niillä saatuja hoitotuloksia esiteltiin Lääkärilehdessä 29/94.

AIDS nuorten aikuisten yleisin kuolinsyy USA:ssa

Yhdysvaltain Center for Disease Control and Prevention julkisti tammikuussa karut AIDS-tilastot vuodelta 1993. Kuolemansyytilastoissa immuunikato on ohittanut onnettomuudet ja se on nyt yleisin 25-44-vuotiaiden kuolinsyy. Eräissä suurkaupungeissa AIDS on aiheuttanut nuorten aikuisten kuolemantapauksista jopa kaksi kolmasosaa. AIDSin ohella tärkeimmät kuolinsyyt ovat syöpä, sydänsairaudet ja onnettomuudet.

Syljessä HIV:tä estävää proteiinia

Amerikkalaisessa retrovirustutkijoiden konferenssissa raportoitiin äskettäin mielenkiintoinen havainto HI-viruksesta. Tutkijat havaitsivat syljessä olevan valkuaisaineen, sekretorisen leukosyyttiproteaasin estäjän (SLPI), estävän HI-virusta infektoimasta immuunijärjestelmän soluja koeputkessa. Havainnolla saattaa olla patofysiologista merkitystä, sillä HIV:n ei uskota yleensä tarttuvan suun kautta; harvinaisiin suun kautta saatuihin tartuntoihin lienee aina liittynyt limakalvoverenvuoto.

Suomen MS-säätiö tukee neurologisten sairauksien tutkimusta

Suomen MS-liitto on perustanut säätiön tukemaan ja edistämään neurologisten sairauksien tutkimusta. Suomen MS-säätiö - Finlands MS-stiftelse jakaa apurahoja suomalaisille tutkijoille, joiden tutkimuskohteena ovat orgaaniset hermosairaudet, hermoston immuunihäiriöt tai hermoston hermovaurioita aiheuttavat geneettiset häiriöt. Toimintaansa varten säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muilla säätiölain sallimilla tavoilla. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Tom Grönberg ja hallituksen jäseninä pääjohtaja Pauli Komi, professori Erkki Kivalo, apulaisprofessori Martin Panelius, konsernijohtaja Christoffer Taxell ja toimittaja Jane Tuovinen.

Vuokko-tutkimus vertailee kohdunpoiston ja hormoniehkäisimen etuja

Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 kohdunpoistoa, ja niistä suuri osa liittyy menorragiapotilaiden hoitoon. Vertaileva tieto kohdunpoiston ja valinnaisten hoitomuotojen vaikutuksista terveyteen ja elämänlaatuun on toistaiseksi puutteellista. Kaikissa yliopistollisissa naistentautien klinikoissa aloitettiinkin viime lokakuussa nk. Vuokko-tutkimus (VUOdot-Kierukka-KOhdunpoisto), jossa verrataan kohdunpoiston ja hormoniehkäisimen käytön tuloksia ja kustannusvaikuttavuutta runsaiden kuukautisvuotojen hoidossa. Tutkimus on satunnaistettu koe, jonka yliopistoklinikat toteuttavat yhteistyössä STAKESin terveydenhuollon tutkimusyksikön kanssa.

Uusia aineksia alkoholi-keskusteluun - juomista ei kuitenkaan suositella

Hiljattain Circulationissa ilmestyneen tutkimuksen tulokset keski-ikäisten suomalaismiesten alkoholinkulutuksen yhteydestä HDL-kolesterolitasoon ja kuolleisuuteen käynnistivät Suomessakin keskustelun alkoholin myönteisistä terveysvaikutuksista - Yhdysvalloissa asiasta on taitettu peistä jo vuoden ajan. Tutkimuksessa, jossa seurattiin yli 7 000 tupakoivan 50-69-vuo- tiaan suomalaismiehen kuolleisuutta keskimäärin 4,7 vuoden ajan, sepelvaltimotautikuoleman suhteellinen riski muodosti U-käyrän suhteessa alkoholinkulutukseen: 2-5 A-olutekvivalenttia päivittäin kuluttaneilla sepelvaltimotautikuoleman vaara oli pienempi kuin täysraittiilla ja vähemmän juovilla, ja toisaalta riski oli suurin enemmän kuin 5 A-olutta nauttineilla. HDL-kolesteroliarvot olivat raittiilla miehillä pienemmät kuin alkoholia käyttävillä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmin suppeammissa tutkimuksissa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030