Sosiaali- ja terveyshallituksen pysyvien asiantuntijoiden palkkiot

Sosiaali- ja terveyshallitus voi kutsua sen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat sosiaali- ja terveyshallituksen kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyvä asiantuntija on velvollinen antamaan asiantuntija-apua sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle. Sosiaali- ja terveyshallitus on päätöksellään 28.8.1991 nro 206/ 27/ 91 vahvistanut pysyville asiantuntijoilleen maksettavista palkkioista ja korvauksista perusteet 1.9.1991 lukien.

Lääkärien ylitarjonta kasvaa nopeasti

Lääkärien työllisyysnäkymät ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana heikentyneet selvästi. Lääkäreitä valmistuu noin 500 vuodessa, mutta uusien työtilaisuuksien syntyminen on tyrehtynyt lähes kokonaan. Tällä hetkellä työttömiä lääkäreitä on noin 100, mutta lähivuosina lääkärien ylitarjonta kasvaa nopeasti, ilmenee Lääkäriliiton työvoimapoliittisen valiokunnan laatimasta selvityksestä.

Marit Henriksson

Lääkärin etiikka -kirjasta toinen painos

Lääkäriliiton julkaisemasta Lääkärin etiikka -kirjasta on valmistunut toinen painos, joka on huomattavasti laajempi kuin runsaat kaksi vuotta sitten valmistunut ensimmäinen painos. Lainsäädännössä ja hallinnossa on tänä aikana tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet kirjan sisältöön. Lääkintöhallituksen lakkauttaminen on vähentänyt viranomaisohjausta monissa lääkintäetiikkaan liittyvissä asioissa. Mielisairaslaki on korvattu mielenterveyslailla, keinoalkuisesta lisääntymisestä ja potilaan oikeuksista on valmisteilla uudet lait, jotka on otettu kirjassa huomioon.

Lääkäriliitto: Ei arvonlisäveroa terveyspalveluista

Liikevaihtoveropohjan laajentamista pohtinut työryhmä esittää, että liikevaihtoverotuksessa siirryttäisiin vuoden 1994 alusta arvonlisäverojärjestelmään. Lääkäriliitto kannattaa työryhmän ehdotuksia, mutta korostaa, että arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolelle on jätettävä terveyden- ja sairaanhoito kokonaisuudessaan sekä sosiaalihuolto ja koulutuspalvelut. Lisäksi liitto katsoo, että mikäli uudistuksen yhteydessä luovutaan nykyisestä lääkkeiden lievemmästä liikevaihtoverotuksesta, tulee sairausvakuutuksen perusteella maksettavia korvauksia vastaavasti korottaa.

STM vetoaa: Nuorille lääkäreille sijaisuuksia

Lääkäriliitto on useaan otteeseen viime aikoina ilmaissut huolensa siitä, että sijaisuuksien jäädyttäminen on heikentänyt erityisesti nuorten lääkärien työllisyystilannetta, mikä aiheuttaa viivettä heidän laillistumiseensa sekä erikoislääkärikoulutukseen. Nyt asiaan on puuttunut myös sosiaali- ja terveysministeriö, joka huhtikuun alkupuolella sairaaloille ja terveyskeskuksille lähettämässään kirjeessä kehottaa välttämään liiallista säästöä lääkärisijaisten käytössä.

Puheenjohtajan ohje: Keskustelkaa esteellisyyskysymyksistä

Lääkäriliiton puheenjohtaja Kale Juva korostaa, että liiton kannanotto esteellisyyskysymyksiin on itse asiassa vain hallintomenettelylain säännösten soveltamista terveydenhuoltoon. Kyse ei ole mistään uudesta tai monimutkaisesta asiasta. Laki ei kuitenkaan voi antaa tarkkaa toimintaohjetta jokaista yksittäistapausta varten. Sen vuoksi korostan myös asian eettistä puolta. Tulosvastuullisessa virassa toimivien lääkärien on ensi sijassa itse pohdittava, ovatko he hallintomenettelylain nojalla esteellisiä päättämään palveluiden hankinnasta. Jos asiasta on epäselvyyttä, tulisi se alistaa lähimmän esimiehen tai kunnallisen luottamuselimen ratkaistavaksi.

Marit Henriksson

Lääkäreiden esteellisyys

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä on säädetty hallintomenettelylaissa (598/1982). Hallintomenttelylaki koskee myös kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa olevia lääkäreitä, jotka osallistuvat hallintoasioiden valmisteluun ja päätöksentekoon viranomaisessa. Lääkäriliiton näkemyksen mukaan erityisesti tulosvastuussa olevien lääkäreiden tulee perehtyä hallintomenettelylain määräyksiin. Jokaisen hallintoasioiden käsittelyyn osallistuvan lääkärin velvollisuutena on ensisijaisesti itse arvioida, onko hänen asemansa tai toimintansa sairaalan tai terveyskeskuksen ulkopuolella sellaista, ettei luottamus hänen puolueettomuuteensa viranomaistoiminnassa vaarannu. Yksityiskohtaiset määräykset esteellisyysperusteista on lueteltu hallintomenettelylain 10 :ssä.

Lääkäriliiton Hallituksen Kannanotto 23.4.1992

Akava ei hyväksy hallituksen kriisipakettia

Hallituksen talouspoliittinen kriisiohjelma on herättänyt voimakasta paheksuntaa Akavassa kuten muissakin ammattijärjestöissä. Akava vastustaa lomautettujen ja työttömien ansiosidonnaisen toimeentuloturvan heikentämistä ja pitää sitä voimassa olevan tulosopimuksen vastaisena. Suunnitellut leikkaukset eläketasoon ja eläkkeiden kertymään kohdistuisivat erityisesti akavalaisiin ryhmiin. Akava ei hyväksy sitä, että hallitus pyrkii kriisipaketillaan muuttamaan pysyvästi yhteiskunnan tulonjakorakennetta.

Lääkäriliitto: Valtionosuusuudistuksen yleistavoitteet oikeansuuntaiset

Ensi vuoden alusta voimaan tulevan valtionosuusuudistuksen tavoitteena on kannustaa kuntia voimavarojen tehokkaaseen käyttöön ja saamaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitys hallintaan. Lääkäriliitto on antanut asiasta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausuntonsa, jossa liitto toteaa pitävänsä näitä perustavoitteita oikeina ja yleistaloudellisen tilanteen kannalta ajankohtaisina.

Marit Henriksson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030