Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin sulkeissa olevin numeroin esiintymisjärjestyksessä (1,2), (4–6) ja luetteloidaan numerojärjestyksessä tekstin loppuun. Tekstinkäsittelyohjelman automaatti­viittausjärjestelmää ei pidä käyttää. Viitteiden enimmäismäärät mainitaan kunkin artikkelityypin omissa ohjeissa.

Kirjallisuusluetteloon merkitään vain kirjallisia viitteitä; julkaisemattomat havainnot, mukaan lukien kongressiabstraktit, ja suulliset tiedonannot voidaan mainita tekstissä sulkeissa (Koskinen, Kauko, julkaisematon havainto) (Virtanen, Matti, henkilökohtainen tiedonanto). Jul­kaistavaksi hyväksytty, mutta vielä julkaisematon kirjoitus voidaan merkitä kirjallisuusluetteloon liittämällä siihen maininta ”painossa”.

Lääketieteelliset aikakauslehdet

Kirjoittajan nimi/nimet, artikkelin nimi, lehden nimi, vuo­siluku, volyymi, sivunumerot. Sivunumeroista merkitään ensimmäinen ja viimeisestä se osa, joka eroaa alkusivun numerosta, esimerkiksi 1234–56. Jos tekijöitä on enemmän kuin kuusi, merkitään kolme ensimmäistä ja niiden jälkeen ym. Lehden nimestä käytetään esim. Medline-tietokannasta löytyviä lyhenteitä ilman pisteitä. Esim:

Nohynek H, Jokinen J, Partinen M ym. Pandemiarokot­teen yhteys lasten narkolepsian esiintyvyyden äkilliseen lisääntymiseen Suomessa. Suom Lää­käril 2012;67:1035–44.

Sandini U, Kukkonen AK, Poussa T, Sandini L, Savilah­ti E, Kuitunen M. Protective and risk factor for allergic diseases in high-risk children at the ages of two and five years. Int Arch Allergy Im­munol 2011;156:339–48.

Drummond M, Weatherly H, Fergu­son B. Economic evaluations of health interven­tions. A broader perspective should include costs and benefits for all stakeholders. BMJ 2008;337:a1204. DOI:10.1136/bmj.a1204

(Supplementti:) Pratley RE ym. Efficacy and safety of once-weekly (OW) albiglutide vs. once-daily (OD) liraglutide in Type 2 diabetes (T2D) inadequately controlled on oral agents: Harmony 7 trial. Diabetes 2012;61(suppl 1):A20–41.

(Cochrane-katsaus:) Karner C, Chong J, Poole P. Tiotropium versus placebo for chro­nic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;7:CD009285.

Julkaisusarjat

Kirjoittajan nimi, raportin ni­mi, julkaisija, sarjan tiedot, julkaisuvuosi sekä referoitavan osan sivunumerot. Esim:

Jaakola S, Lyytikäinen O, Rimhanen-Finne R ym, toim. Tartuntataudit Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 36/2012.

Kirjat

Kirjoittajan nimi, kirjan nimi, julkaisu­tiedot eli painos, julkaisupaikka (julkaisijan ko­tipaikka), kustantaja, painovuosi ja tarvittaessa referoitavan osan sivunumerot. Esim:

Vaughn BV, D´Cruz OF. Cardinal ma­nifestations of sleep disorders. Kirjassa: Kryger MD, Roth T, Dement WC, toim. Principles and Practice in Sleep Medicine, 5. painos. Missouri: Elsevier 2011;647–57.

Internet-aineisto

Tekijä tai yhteisö, aineiston otsikko, siteeraus tai päivityspäivämäärä, verk­ko-osoite. Esim:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodeci­min, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotauti­lääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Diabe­tes. Käypä hoito -suositus 30.11.2011. www.kay­pahoito.fi

Kela. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oi­keutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti (päivitetty 28.1.2009). www.kela.fi/in/in­ternet/suomi.nsf/NET/070703131233MP? Open Document

Lääketeollisuus ry kotisivut. Astma – investointi sairauden hoitoon kannattaa. (sitee­rattu 12.2.2009). www.laaketeollisuus.fi/page. php?page_id=99&offset=24&news_id=256

Lait, asetukset ja päätökset

Otsikko, (asetuk­sen säätänyt ministeriö, päätöksen tehnyt taho), päivämäärä, numero, verkko-osoite. Esim:

Laki terveydenhuollon ammattihenki­löistä 28.6.1994/559. www.finlex.fi/fi/laki/ajan­tasa/1994/19940559

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2.12.2010/1088. www. edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20101088

Valtionneuvoston päätös asbestityöstä 21.12.1994/1380, muutossäädökset 27.4.2006/ 318 ja 30.9.2010/863. www.edilex.fi/saadokset/ lainsaadanto/19941380/

Sivua päivitetty 15.2.2018. Muutokset alleviivattu.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.

Ajassa
Valtuuskunta aloitti aamulla syyskokouksensa

Asialistalla muun muassa digistrategia, jäsenmaksun korottaminen ja eläkeläisjäsenluokan perustaminen.

Pääkirjoitus
Lapsen itsetuhoisuus on hätähuuto

Aluksi on käytävä käsiksi juurisyihin, lasten ja nuorten psykososiaalisiin oloihin, kirjoittaa Pekka Nykänen.

Ajassa
”Joka kokouksessa oppii jotain uutta”

Lääkäritoimitus ­osallistuu Lääkärilehden tiede­artikkeleiden toimi­tus­­­prosessiin.

Tieteessä
Lastenpsykiatrista akuuttiosastohoitoa tarvitsee yhä useampi

TAYS:ssa potilailla oli vakavia häiriöitä ja lähetteen yleisin syy oli itsetuhoisuus.

Tiedepääkirjoitus
Vertaisarviointi on laatutyötä

Vertaisarvioijat tekevät palkatonta työtä tiedeyhteisön hyväksi, kertoo Pertti Saloheimo.