Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Lääkärilehti noudattaa kansainvälistä lääketieteen lehtien käytäntöä sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Tarkoituksena on kertoa luki­joille kytkökset, jotka ovat voineet vaikuttaa kirjoituksen sisältöön. Si­donnaisuudet ilmoitetaan kolmelta vuodelta en­nen artikkelin lähettämistä.

Sidonnaisuuksien ilmoittamiseen käytetään ICMJE:n (International Committee of Medical Journal Editors) lomakkeen pohjalta laadittua suomenkielistä lomaketta.

Yhteyskirjoittaja kerää ja lähettää lomakkeet kaikkien kirjoittajien osalta käsikirjoituksen lähettämisen yhteydessä.

Lomakkeella selvitetään tutkimusta varten saatu rahoitus ja kirjoittajan tai hänen laitoksensa saamat muut tulot, joilla on merkitystä kyseisen artikkelin kannalta. Kirjoitukseen liittyvät muut kuin taloudelliset sidonnaisuudet tulee myös ilmoittaa. Jos olet epävarma jonkin yhteyden ilmoittami­sesta, on parempi ilmoittaa se varmuuden vuoksi kuin jättää mainitsematta jotakin.

LOMAKE sidonnaisuuksien ilmoittamiseksi löytyy tästä.

Sidonnaisuuksienilmoituslomakkeen täyttöohje

Lomakkeen osa 2: Julkaistavaksi tarjottuun käsikirjoitukseen liittyvät sidonnaisuudet

Ilmoita lomakkeen tässä osiossa sinulle joko suoraan tai epäsuorasti (edustamallesi laitokselle) annetuista resursseista, jotka ovat mahdollistaneet tutkimus- ja/tai kirjoitustyön valmistumisen. Jos sinä tai edustamasi laitos on saanut rahoitusta kolmannelta taholta tätä työtä varten, täydennä eri rahoitustahoja koskevat kentät ja rastita, maksettiinko tukea sinulle, edustamallesi laitokselle vai molemmille. Kolmas taho voi olla esimerkiksi julkinen rahoittaja, tutkimussäätiö tai kaupallinen rahoittaja.

Lomakkeen osa 3: Julkaistavaksi tarjotun artikkelin ulkopuolinen, aiheen kannalta olennainen taloudellinen toiminta

Ilmoita tässä osiossa taloudellisista yhteyksistäsi sellaisiin biolääketieteellisiin toimijoihin, joiden voidaan ajatella vaikuttaneen tai mahdollisesti vaikuttavan siihen, mitä olet tarjonnut julkaistavaksi. Sinun tulee ilmoittaa KAIKKI yhteydet sellaisiin toimijoihin, jotka laajasti katsoen voidaan käsittää merkityksellisiksi kirjoituksen kannalta. Kirjaa tähän työtä tukeneiden toimijoiden lisäksi kaikki palkkiot artikkelin kannalta merkittävistä lähteistä. Myös kyseisen kirjoituksen ulkopuolelle jäävä yhteistyö rahoittajien kanssa tulee kirjata tähän. Jos olet epävarma, on yleensä parempi ilmoittaa mahdollisesta sidonnaisuudesta kuin jättää se ilmoittamatta.

Jos olet saanut apurahoja muuhun kuin kyseiseen työhön, kirjaa tähän VAIN sellaiset tahot, joiden toimintaan julkaistavalla kirjoituksella voidaan ajatella olevan taloudellista vaikutusta. Tällaisia ovat esimerkiksi lääketeollisuus tai säätiöt, joiden rahoittajilla voidaan katsoa olevan tutkimustuloksiin liittyviä taloudellisia intressejä. Julkisia lähteitä, kuten valtion virastoja, tutkimussäätiöitä tai yliopiston laitoksia ei tarvitse ilmoittaa.

Jos olet osallistu­nut koulutustilaisuuden yhteydessä lääkeyrityk­sen tarjoamalle aterialle tai luennoinut julkisen yhteisön tai yhdistyksen järjestämässä tilaisuu­dessa, jota lääkeyritys on tukenut taloudellises­ti, tätä ei tarvitse ilmoittaa.

Lomakkeen osa 4: Muut yhteydet

Tähän osioon voit kirjata muita sellaisia suhteita tai toimintaa – muutakin kuin taloudellista – jonka lukijat voivat tulkita vaikuttaneen tai joka voi näyttää vaikuttavan siihen, mitä olet kirjoittanut julkaistavaksi jätetyssä työssä.

Sivu päivitetty 26.4.2019.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030