Lääkäriliitto liittyi uudelleen WMA:n jäseneksi

Maailman Lääkäriliiton WMA:n jäsenmaksu- ja äänivaltakiistat johtivat aikanaan mm. Suomen Lääkäriliiton eroon järjestöstä. WMA:sta eronneiden lääkäriliittojen yhteistyöelin Toronto-ryhmä kävi järjestön kanssa vuosien ajan neuvotteluja ruotuun palaamisen ehdoista. Viime kesänä yhteisymmärrys saavutettiin, ja WMA:n yleiskokous Maltassa marraskuussa sai hyväksyttäväkseen kaikkien Pohjoismaiden, Hollannin ja Kanadan lääkäriliittojen jäsenanomukset. WMA perusti runsas vuosi sitten työryhmän pohtimaan järjestön kehittämistä; Toronto-ryhmää on siinä edustanut Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Markku Äärimaa.

Hallituksen päätöksiä

Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 6.2.92 keskusteltiin ajankohtaisista lääkäreitä koskevista sopimusasioista. Sairaalalääkärien lisätyötä koskevan palkkiojärjestelmän valmistelu on loppusuoralla. Erikoislääkäriyhdistykset ja liiton alaosastot ovat antaneet lausuntonsa laaditusta toimenpideluokituksesta, jonka hinnoittelusta käydään parhaillaan neuvotteluja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Tavoitteena on saada sopimus valmiiksi helmikuun aikana, jolloin sitä päästäisiin kokeilemaan maaliskuussa.

Styrelsebeslut

Aktuella förhandlings- och avtals-frågor dominerade diskussionerna under styrelsens sammanträde den 6 februari. Beredningen av ett nytt system för arvodering av sjukhusläkares tilläggsarbete håller nu på att avslutas. Klassifikationen av ingrepp och åtgärder har varit på remiss till specialistföreningarna och förbundets underavdelningar. För närvarande pågår förhand-lingar med Kommunala arbetsmarknadsverket om de arvoden som baserar sig på klassifikationen. Målet är att nå ett avtal i februari så att ett försök med systemet kunde påbörjas i mars.

Valiokuntia vähennettiin, toimintaa tehostetaan

Lääkäriliiton laajaa valiokuntaorganisaatiota on tämän vuoden alusta uudistettu. Tavoitteena on entistä kevyempi koneisto, mutta tehokkaampi toiminta. Jäsenasia-, omalääkäri- ja terveyshallinnollinen valiokunta lakkautettiin ja kaksi valiokuntaa supistettiin jaostoiksi. Jäljellejäävien valiokuntien toimialuetta muutettiin samalla siten, että kaikki liiton ja jäsenten kannalta tärkeät kysymykset tulevat edelleen käsitellyiksi. Valiokuntien uusista tehtävistä ja kokoonpanoista päätettiin Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 24.1.92.

Ruotsin lääkäriliitolta työsuojelupoliittinen ohjelma

Samalla kun lääkäri huolehtii potilaidensa terveydestä, saattaa hänen oma terveytensä vaarantua kiireisen työtahdin, liiallisen päivystyksen sekä muiden työhön liittyvien fyysisten ja psyykkisten riskitekijöiden takia. Ruotsin lääkäriliitto on kartoittanut lääkärien työssä ja työympäristössä olevat ongelmat sekä laatinut niiden pohjalta työsuojelupoliittisen ohjelman. Tutkimuksessa esiin tulleet riskitekijät ovat tuttuja myös suomalaisille lääkäreille.

Lääkärikartelli ry: Lääkäriryhmien uusi edunvalvontaelin

Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto ovat tehostaneet toimintaansa edunvalvonnassa perustamalla Lääkärikartellin. Periaatepäätös yhteistyön tiivistämisestä tehtiin jo syksyllä -90, mutta vuoden vaihteessa kartellista päätettiin tehdä rekisteröity yhdistys, jolloin se voi toimia virallisena osapuolena palkkaneuvotteluissa. Tavoitteena onkin, että lääkäriryhmät saisivat oman virkaehtosopimuksen, jonka sisällöstä kartelli voisi itsenäisesti sopia Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa.

Akava toimiin vastavalmistuneiden työllisyystilanteen parantamiseksi

Akava on julkistanut oman toimintaohjelmansa vastavalmistuneiden työllisyystilanteen parantamiseksi. Akava vaatii lisää harkinnanvaraista työllistämistukea julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä työvoimakoulutuksen suuntaamista siten, että nuoria akateemisia voitaisiin valmentaa mm. yritystoimintaan. Opiskelijamäärät tulee tarkistaa muuttuneiden työmarkkinoiden mukaisesti. Lisäksi Akava vaatii opintolainojen takaisinmaksuajan pidentämistä ja vastavalmistuneiden työttömyysturvan parantamista.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030