Lääkäriliitto kritisoi työryhmän ehdotusta: Lääkelaitoksen toimenkuvaa ja organisaatiomallia on vielä syytä harkita

Lääkäriliitto ei pidä toteuttamiskelpoisena lääkelaitostyöryhmän esittämää mallia lääkehuollon hallinnon rationalisoimiseksi. Ehdotus merkitsisi liiton mielestä koko lääkehuollon ankaraa keskittämistä ja sen eriytymistä muusta terveydenhuollosta. Perustettavaksi ehdotetun lääkelaitoksen tehtäväksi annettaisiin lääkehuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta, sen käsissä olisivat kaikki lääkealalla tarvittavat luvat, ja se valvoisi jopa apteekkien aukioloaikoja.

Suvi Sariola

Lääkäriliitto 82 vuotta Vuosipäiväseminaari pohti valtionosuusuudistusta

Lääkäriliitto vietti vuosipäiväänsä valtionosuusuudistuksen herättämien kysymysten parissa. On kysytty, kestääkö terveydenhuolto resurssienjakokisassa, ja kuka peruskunnassa päättää terveydenhuoltopalvelujen jakamisesta? Tai onko potilaan haettava terveyskeskuksesta littera ollakseen oikeutettu erikoissairaanhoitoon? Ratkaisemattomia ongelmia todettiin olevan kosolti, eivätkä käytännön toimintamallit ole vielä selvinneet.

Suvi Sariola

Omalääkäri-järjestelmä laajenee

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen hallitus esittää 7.4. kokoontuvalle KT:n valtuuskunnalle väestövastuusopimuksen tarkistamista, jolloin omalääkärijärjestelmää voidaan laajentaa ilman että kustannukset nousevat. Väestöosa muutetaan nykyisestä 5,30 mk:sta liukumaan 5-6 mk ja käyntipalkkio 37 markasta liukumaan 31,50-37 mk. Pääsääntöisesti nämä muutokset koskevat vain järjestelmän piiriin tulevia uusia lääkäreitä. Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt nämä muutokset, sillä ilman niitä väestövastuujärjestelmän laajentaminen näytti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdottomalta.

Hallituksen päätöksiä: Lääkäriliitto hyväksyi lisätyö- ja omalääkärisopimukset

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi 20.2. sairaalalääkärien lisätyötä sekä väestövastuujärjestelmän laajentamista koskevat virkaehtosopimukset. Molemmista sopimuksista oli muutamaa päivää aikaisemmin päästy Lääkäriliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen neuvottelijoiden kesken yksimielisyyteen, mutta sopimukset jäivät 19.2. KT:n hallituksessa pöydälle. Seuraavan kerran KT ottaa kantaa sopimuksiin 10.3.

Marit Henriksson

Styrelsebeslut: Förbundet godkände avtal om tilläggsarbete och husläkare

Styrelsen godkände vid sitt sammanträde den 20 februari ett avtal om sjukhusläkares till-äggsarbete samt ett avtal om att bygga ut systemet med befolkningsansvar i primärvården. I förhandlingarna med Kommunala arbetsmarknadsverket hade några dagar tidigare nåtts enighet om bägge avtalen. Förslagen bordlades emellertid vid KA:s styrelsemöte den 19 februari.

Lars-Einar Floman

Lääkäriliitto liittyi uudelleen WMA:n jäseneksi

Maailman Lääkäriliiton WMA:n jäsenmaksu- ja äänivaltakiistat johtivat aikanaan mm. Suomen Lääkäriliiton eroon järjestöstä. WMA:sta eronneiden lääkäriliittojen yhteistyöelin Toronto-ryhmä kävi järjestön kanssa vuosien ajan neuvotteluja ruotuun palaamisen ehdoista. Viime kesänä yhteisymmärrys saavutettiin, ja WMA:n yleiskokous Maltassa marraskuussa sai hyväksyttäväkseen kaikkien Pohjoismaiden, Hollannin ja Kanadan lääkäriliittojen jäsenanomukset. WMA perusti runsas vuosi sitten työryhmän pohtimaan järjestön kehittämistä; Toronto-ryhmää on siinä edustanut Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Markku Äärimaa.

Marianne Jansson

Hallituksen päätöksiä

Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 6.2.92 keskusteltiin ajankohtaisista lääkäreitä koskevista sopimusasioista. Sairaalalääkärien lisätyötä koskevan palkkiojärjestelmän valmistelu on loppusuoralla. Erikoislääkäriyhdistykset ja liiton alaosastot ovat antaneet lausuntonsa laaditusta toimenpideluokituksesta, jonka hinnoittelusta käydään parhaillaan neuvotteluja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Tavoitteena on saada sopimus valmiiksi helmikuun aikana, jolloin sitä päästäisiin kokeilemaan maaliskuussa.

Marit Henriksson

Styrelsebeslut

Aktuella förhandlings- och avtals-frågor dominerade diskussionerna under styrelsens sammanträde den 6 februari. Beredningen av ett nytt system för arvodering av sjukhusläkares tilläggsarbete håller nu på att avslutas. Klassifikationen av ingrepp och åtgärder har varit på remiss till specialistföreningarna och förbundets underavdelningar. För närvarande pågår förhand-lingar med Kommunala arbetsmarknadsverket om de arvoden som baserar sig på klassifikationen. Målet är att nå ett avtal i februari så att ett försök med systemet kunde påbörjas i mars.

Lars-Einar Floman

Valiokuntia vähennettiin, toimintaa tehostetaan

Lääkäriliiton laajaa valiokuntaorganisaatiota on tämän vuoden alusta uudistettu. Tavoitteena on entistä kevyempi koneisto, mutta tehokkaampi toiminta. Jäsenasia-, omalääkäri- ja terveyshallinnollinen valiokunta lakkautettiin ja kaksi valiokuntaa supistettiin jaostoiksi. Jäljellejäävien valiokuntien toimialuetta muutettiin samalla siten, että kaikki liiton ja jäsenten kannalta tärkeät kysymykset tulevat edelleen käsitellyiksi. Valiokuntien uusista tehtävistä ja kokoonpanoista päätettiin Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 24.1.92.

Marit Henriksson

Ruotsin lääkäriliitolta työsuojelupoliittinen ohjelma

Samalla kun lääkäri huolehtii potilaidensa terveydestä, saattaa hänen oma terveytensä vaarantua kiireisen työtahdin, liiallisen päivystyksen sekä muiden työhön liittyvien fyysisten ja psyykkisten riskitekijöiden takia. Ruotsin lääkäriliitto on kartoittanut lääkärien työssä ja työympäristössä olevat ongelmat sekä laatinut niiden pohjalta työsuojelupoliittisen ohjelman. Tutkimuksessa esiin tulleet riskitekijät ovat tuttuja myös suomalaisille lääkäreille.

Lääkärikartelli ry: Lääkäriryhmien uusi edunvalvontaelin

Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto ovat tehostaneet toimintaansa edunvalvonnassa perustamalla Lääkärikartellin. Periaatepäätös yhteistyön tiivistämisestä tehtiin jo syksyllä -90, mutta vuoden vaihteessa kartellista päätettiin tehdä rekisteröity yhdistys, jolloin se voi toimia virallisena osapuolena palkkaneuvotteluissa. Tavoitteena onkin, että lääkäriryhmät saisivat oman virkaehtosopimuksen, jonka sisällöstä kartelli voisi itsenäisesti sopia Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa.

Marit Henriksson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030