Lääkelaitoksen ja teollisuuden yhteistä haittavaikutuslomaketta kokeillaan

Lääkkeiden haittavaikutusseuranta on Suomessa 1960-luvulta lähtien toiminut siten, että lääkärit ovat raportoineet epäilemänsä haittavaikutukset suoraan haittavaikutusrekisteriin, jota nykyään ylläpidetään Lääkelaitoksessa. Teollisuus on saanut Lääkelaitokselta tietoonsa omia valmisteitaan koskevat haittavaikutustapaukset ilman potilaan tai ilmoittajan henkilötietoja. Suomen liityttyä EU:iin asetettiin teollisuudelle uusia velvoitteita, joiden perusteella myyntiluvan haltijoiden tulee kerätä tietoja valmisteidensa haittavaikutuksista ja raportoida ne Lääkelaitokselle. Näin on syntynyt rinnakkaisen raportoinnin kanava, joka lisää kaksoisraporttien mahdollisuutta ja tekee ilmoittavan lääkärin kannalta järjestelmästä sekavan.

Erkki Palva

Suomen Akatemia selvittää terveyserojen syitä

Miksi väestön terveys- ja hyvinvointierot eivät supistu? kysytään Suomen Akatemian uudessa tutkimusohjelmassa vuosille 1998-2000. Vaikka suomalainen hyvinvointi on useimpien mittapuiden mukaan kohentunut huomattavasti viime vuosikymmeninä, eivät väestöryhmien väliset erot ole kehittyneet läheskään yhtä suotuisasti. Erot ovat joissakin tapauksissa jopa jyrkentyneet, vaikka yhteiskuntapolitiikan keskeiset tavoitteet ovat olleet niiden kaventamisessa.

Maanviljelijöillä vähemmän syöpää kuin muilla

Suomalaisten maanviljelijöiden syöpäsairastuvuus on selvästi pienempi kuin muun väestön. Tärkein syy tähän on se, että viljelijät tupakoivat muita vähemmän. Maanviljelijöiden syöpäsairastuvuutta vuosina 1979-93 selvitettiin Suomen Syöpärekisterin ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa, jonka tekijät ovat dosentti Eero Pukkala ja FT Veijo Notkola. Mukana ovat syöpätiedot kaikista maatilarekisterissä tutkimuksen alussa olleista maanvijelijöistä, 120 000 miehestä ja 85 000 naisesta.

Terveyden edistämisen keskus valitsi parhaat terveysaineistot

Vuoden 1997 parhaaksi terveysaineistoksi valittiin Suomen Apteekkariliiton tuottama video-ohjelma Eläimellinen cocktail. Siinä kolme nuorta kertoo kokemuksistaan alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä. Apteekkien henkilökunta näkee tämän ongelman työssään, ja kokee olevansa myös nuorison terveyskasvattajan asemassa. Tällä ohjelmalla haluttiin viestittää nuorille alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön vahingollisista yhteisvaikutuksista tavalla, joka on lähellä heidän omaa kokemusmaailmaansa. Ohjelmassa ei paheksuta tai osoitella ketään, mutta sen toivotaan antavan ajattelemisen aihetta kaikille nuorille. Videota on tarkoitus levittää apteekkien välityksellä kouluihin, ja henkilökunta on varautautunut kertomaan lisää aiheesta. Videon tuottajina olivat myös Lääkelaitos ja Stakesin päihdetiedotus.

Vancouver- ohjeista viides laitos

Maitohappobakteerit; International Committee of Medical Journal Editors eli ns. Vancouver-ryhmä on julkaissut viidennen version kirjoitusohjeistaan, joita mm. Suomen Lääkärilehdessä pitkälti noudatetaan. Ryhmään kuuluu useita suuria kansainvälisiä lääketieteen julkaisuja, mm. BMJ, JAMA, Lancet ja New England Journal of Medicine. Tuoreet kirjoitusohjeet on julkaistu Nordisk Medicin -lehdessä 2/97 ja niistä on saatavilla eripainos, jota voi pyytää Lääkärilehden toimituksesta.

Päihdehuollon huumeasiakkaita profiloitu eurooppalaiseen tapaan

Stakesissa sijaitseva EU:n huumeseurantakeskuksen Suomen yksikkö on saanut päätökseen kokeilun, jossa päihdehuollon huumeasiakkaista ja heidän hoidostaan kerättiin tietoja muualla Euroopassa käytössä olevalla lomakkeella. Lomakkeen on alun perin laatinut Euroopan Neuvoston päihdeongelmien asiantuntijaryhmä, ns. Pompidou-ryhmä. Tarkoituksena oli testata lomakkeen soveltuvuutta jatkuvampaan tiedonkeruuseen Suomen oloissa.

Kuntouttajamitali lasten kuntoutustyölle

Kuntoutussäätiön 25. kuntoutuspäivät vietettiin teemanaan suomalainen työ ja voima. Kuntoutuspäivien historian aikana suomalainen yhteiskunta on muuttunut monin tavoin ja 1970-luvun alun visiot vuosituhannen vaihteesta olivat kovin erilaiset kuin tämän päivän todellisuus. Hyvinvointiyhteiskunnan kaiken kattavan huolenpidon rakoileminen on nyt näkyvissä ja vastuu monella rintamalla on siirtymässä aktiivisen kansalaistoiminnan ylläpitämiin järjestöihin. Suomalaista työvoimaa vaivaa eri suunnista tulevat paineet: työssä olevilla on liikaa työpaineita ja työttömillä mielenterveysongelmia työn puuttumisen ja turhautumisen seurauksena. Kummankin ryhmän työkykyisyyttä pitäisi kuitenkin ylläpitää.

Lähes 2 000 näytteilleasettajaa Interhospital-messuille

Viitisentoista suomalaista näytteilleasettajaa aikoo osallistua Interhospital-messuille, jotka pidetään Hannoverissa 3.-6.6.97. Kaikkiaan näytteilleasettajia on noin 1 850, joista ulkolaisia noin kolmannes. Saksan terveydenhuoltomarkkinat ovat Euroopan suurimmat ja paitsi Saksaan, toivovat kotimaiset laiteviejämme markkinoiden edelleen laajentuvan entisen Neuvostoliiton alueelle kansainvälisten messukontaktien kautta.

Kaikkien aikojen suurin diabeteskongressi Helsinkiin

Ensi heinäkuun 20.-25. päivänä järjestetään IDF 97-kongressi Helsingin Messukeskuksessa. Kansainvälisen diabetesliiton 16. kongressi tuo maahamme ennakkotietojen perusteella noin 8 000 osallistujaa. Kyseessä on suurin maassamme koskaan pidetty kansainvälinen tieteellinen kokous. Kongressin tunnuksena on "Diabetes Care and Cure - Make the Dream Come True". Se on tarkoitettu sekä diabetestutkijoille että käytännön diabeteshoidossa työskenteleville, terveydenhuollon hallinnon asiantuntijoille, diabetesjärjestöissä toimiville sekä diabeetikoille ja heidän omaisilleen kautta maailman. Ohjelma on tämän mukaisesti jakautunut päivittäin kymmeneen eri ohjelmalinjaan, joista kuusi käsittelee perustutkimusta ja kliinistä tutkimustyötä, yksi hoitoa ja kolme hoidonohjausta sekä diabetesta yhteiskunnassa. Kongressialustuksia pitää noin 430 tutkijaa ja asiantuntijaa. Kongressiin lähetettiin 2 800 abstraktia, joista osa valitaan suullisiin esityksiin ja osa posterinäyttelyyn. Kongressiin liittyy myös alan lääketeollisuuden sekä diabetesjärjestöjen näyttely. Kongressin puheenjohtajana toimii professori Marja-Riitta Taskinen ja kongressin suojelija on presidentti Martti Ahtisaari.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030