Lääkelaitoksen ja teollisuuden yhteistä haittavaikutuslomaketta kokeillaan

Lääkkeiden haittavaikutusseuranta on Suomessa 1960-luvulta lähtien toiminut siten, että lääkärit ovat raportoineet epäilemänsä haittavaikutukset suoraan haittavaikutusrekisteriin, jota nykyään ylläpidetään Lääkelaitoksessa. Teollisuus on saanut Lääkelaitokselta tietoonsa omia valmisteitaan koskevat haittavaikutustapaukset ilman potilaan tai ilmoittajan henkilötietoja. Suomen liityttyä EU:iin asetettiin teollisuudelle uusia velvoitteita, joiden perusteella myyntiluvan haltijoiden tulee kerätä tietoja valmisteidensa haittavaikutuksista ja raportoida ne Lääkelaitokselle. Näin on syntynyt rinnakkaisen raportoinnin kanava, joka lisää kaksoisraporttien mahdollisuutta ja tekee ilmoittavan lääkärin kannalta järjestelmästä sekavan.

Erkki Palva

Suomen Akatemia selvittää terveyserojen syitä

Miksi väestön terveys- ja hyvinvointierot eivät supistu? kysytään Suomen Akatemian uudessa tutkimusohjelmassa vuosille 1998-2000. Vaikka suomalainen hyvinvointi on useimpien mittapuiden mukaan kohentunut huomattavasti viime vuosikymmeninä, eivät väestöryhmien väliset erot ole kehittyneet läheskään yhtä suotuisasti. Erot ovat joissakin tapauksissa jopa jyrkentyneet, vaikka yhteiskuntapolitiikan keskeiset tavoitteet ovat olleet niiden kaventamisessa.

Maanviljelijöillä vähemmän syöpää kuin muilla

Suomalaisten maanviljelijöiden syöpäsairastuvuus on selvästi pienempi kuin muun väestön. Tärkein syy tähän on se, että viljelijät tupakoivat muita vähemmän. Maanviljelijöiden syöpäsairastuvuutta vuosina 1979-93 selvitettiin Suomen Syöpärekisterin ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa, jonka tekijät ovat dosentti Eero Pukkala ja FT Veijo Notkola. Mukana ovat syöpätiedot kaikista maatilarekisterissä tutkimuksen alussa olleista maanvijelijöistä, 120 000 miehestä ja 85 000 naisesta.

Terveyden edistämisen keskus valitsi parhaat terveysaineistot

Vuoden 1997 parhaaksi terveysaineistoksi valittiin Suomen Apteekkariliiton tuottama video-ohjelma Eläimellinen cocktail. Siinä kolme nuorta kertoo kokemuksistaan alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä. Apteekkien henkilökunta näkee tämän ongelman työssään, ja kokee olevansa myös nuorison terveyskasvattajan asemassa. Tällä ohjelmalla haluttiin viestittää nuorille alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön vahingollisista yhteisvaikutuksista tavalla, joka on lähellä heidän omaa kokemusmaailmaansa. Ohjelmassa ei paheksuta tai osoitella ketään, mutta sen toivotaan antavan ajattelemisen aihetta kaikille nuorille. Videota on tarkoitus levittää apteekkien välityksellä kouluihin, ja henkilökunta on varautautunut kertomaan lisää aiheesta. Videon tuottajina olivat myös Lääkelaitos ja Stakesin päihdetiedotus.

Vancouver- ohjeista viides laitos

Maitohappobakteerit; International Committee of Medical Journal Editors eli ns. Vancouver-ryhmä on julkaissut viidennen version kirjoitusohjeistaan, joita mm. Suomen Lääkärilehdessä pitkälti noudatetaan. Ryhmään kuuluu useita suuria kansainvälisiä lääketieteen julkaisuja, mm. BMJ, JAMA, Lancet ja New England Journal of Medicine. Tuoreet kirjoitusohjeet on julkaistu Nordisk Medicin -lehdessä 2/97 ja niistä on saatavilla eripainos, jota voi pyytää Lääkärilehden toimituksesta.

Terveydenhuollon kokonaiskustannukset kääntyivät kasvuun vuonna 1995

Terveydenhuollon kokonaiskustannukset kasvoivat aina 1990-luvun alkuun saakka. Laman vuoksi tehtyjen supistusten seurauksena kulut pienenivät reaaliarvoltaan vuodesta 1991 vuoteen 1994 noin 7 miljardia markkaa. Nyt ne näyttävät kääntyneen jälleen kasvuun, sillä vuonna 1995 ne olivat 42,1 miljardia markkaa, mikä oli 1,7 miljardia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nämä tiedot kertoo Kelan tuore julkaisu T9:54.

AIDS-kuolemat vähenivät ensi kertaa USA:ssa

Yhdysvalloissa on ensi kertaa koko 15-vuotisen AIDS-epidemian aikana havaittu taudin aiheuttamien kuolemantapausten vähentyneen. Viime vuoden ensimmäisen puoliskon tilastoissa kuolemantapauksia on 13 % vähemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuonna. Kehityssuunta koskee miehiä; naisten AIDS-kuolemat ovat hieman lisääntyneet. CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) ilmoitti myös, että AIDSiin sairastuneiden määrän kasvu on hidastunut: vuonna 1995 uusia tapauksia diagnosoitiin vain 2 % enemmän kuin edellisvuonna.

Päihdehuollon huumeasiakkaita profiloitu eurooppalaiseen tapaan

Stakesissa sijaitseva EU:n huumeseurantakeskuksen Suomen yksikkö on saanut päätökseen kokeilun, jossa päihdehuollon huumeasiakkaista ja heidän hoidostaan kerättiin tietoja muualla Euroopassa käytössä olevalla lomakkeella. Lomakkeen on alun perin laatinut Euroopan Neuvoston päihdeongelmien asiantuntijaryhmä, ns. Pompidou-ryhmä. Tarkoituksena oli testata lomakkeen soveltuvuutta jatkuvampaan tiedonkeruuseen Suomen oloissa.

Kuntouttajamitali lasten kuntoutustyölle

Kuntoutussäätiön 25. kuntoutuspäivät vietettiin teemanaan suomalainen työ ja voima. Kuntoutuspäivien historian aikana suomalainen yhteiskunta on muuttunut monin tavoin ja 1970-luvun alun visiot vuosituhannen vaihteesta olivat kovin erilaiset kuin tämän päivän todellisuus. Hyvinvointiyhteiskunnan kaiken kattavan huolenpidon rakoileminen on nyt näkyvissä ja vastuu monella rintamalla on siirtymässä aktiivisen kansalaistoiminnan ylläpitämiin järjestöihin. Suomalaista työvoimaa vaivaa eri suunnista tulevat paineet: työssä olevilla on liikaa työpaineita ja työttömillä mielenterveysongelmia työn puuttumisen ja turhautumisen seurauksena. Kummankin ryhmän työkykyisyyttä pitäisi kuitenkin ylläpitää.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030