MS-taudin tutkimukseen panostetaan

Suomen MS-liiton 25-vuotista taivalta vietettiin asiantuntija- ja juhlaseminaarein Helsingissä ja Turussa. Päivien pääjuhla oli Maskussa, jossa sijaitsee 1988 valmistunut neurologinen kuntouskeskus. Kahdessakymmenessä viidessä vuodessa MS-liitto on laajentunut yhden työntekijän voimin pyöritettävästä toimistosta 150 kokopäivätoimisen työntekijän palve-lu-, asiantuntija- ja etujärjestöksi. Liitto julkaisee 7 kertaa vuodessa ilmestyvää MS-avainta.

Vuoden lääkemainos valittu

Vuoden lääkemainos julkistettiin Farmasian Päivien avajaisissa. Vuoden lääkemainos on Lääketeollisuusliiton tunnustus hyvästä lääkemainonnasta. Palkinnon sai Sterling Health Oy:n Panadol-kampanja, joka on toteutettu yh-teistyössä mainostoimisto Ogilvy & Matherin kanssa. Raati piti kampanjaa mm. sympaattisena, linjakkaana ja selkeänä sekä lääkemainonnan erityisvaatimukset huo-mioon ottavana hyvänä toteutuksena. Lisäksi sen todettiin eroavan lääkemainonnan valtavirrasta hy-vällä tavalla.

Korvattavien ravinto- valmisteiden valikoima laajenee

Synnynnäisistä aineenvaihduntahäiriöistä ja vaikeista imeytymishäiriöistä kärsivät ovat saaneet käyttöönsä uusia 75- ja 50-prosenttisesti korvattavia ravintovalmisteita marraskuun alusta lähtien. Sairausvakuutus korvaa kliinisiä ravintoaineita niiden ryhmittelystä riippuen siten, että korvaus on 75 prosenttia 25 markkaa ylittävistä kustannuksista ostokertaa kohti tai 50 prosenttia 50 markkaa ylittävästä osasta. Uusista valmisteista ei aiheudu sairausvakuutukselle lisäkustannuksia, koska ne tulevat olemaan vaihtoehto vastaavan hintaisille jo korvattaviksi hyväksytyille valmisteille.

Pyöräkypärää kannattaa käyttää

Suomessa loukkaantuu jopa 30 000 pyöräilijää vuosittain. Virallisissa tilastoissa nämä onnettomuudet eivät juurikaan näy, sillä valtaosa pyöräilyonnettomuuksista ei tule poliisin tietoon. Vain 20 % pyöräilijöistä käyttää suojakypärää. Liikenneturvan selvityksen mukaan kypärä suojasi kolmea neljäsosaa onnettomuuteen joutunutta pyöräilijää vakavalta päävammalta. Näistä onnettomuuksista valtaosa (72 %) oli kumoonajoja, jotka johtuivat useimmiten tien pinnan epätasaisuudesta tai liukkaudesta, tai pyöräilijän tekemästä nopeasta väistöliikkeestä. Loput olivat yhteentörmäyksiä tai peräänajoja muiden tielläliikkujien kanssa. Tässä tutkimuksessa yli puolet onnettomuusajokeista oli monivaihteisia maastopyöriä, ja kaksi kolmasosaa onnettomuuteen joutuneista pyöräilijöistä miehiä. Onnettomuus sattui yleensä lähellä kotia ajettaessa lyhyitä matkoja. Aikuisille sattui onnettomuuksia tyypillisimmillään työmatkalla ja nuorille ja lapsille vapaa-aikana.

Voimajohtojen lähellä asuminen ei vaikuttanut aikuisten syöpälukuihin

Voimajohtojen lähiympäristössä asuneiden aikuisten syövän yleisyys ei poikkea keskimääräisestä. Helsingin yliopiston ja Suomen Syöpärekisterin tutkimuksessa selvitettiin yli 20 syöpälajin ilmaantumista kaikkien vuosina 1970-89 puolen kilometrin säteellä voimajohdoista asuneilla 385 000 suomalaisella. Heillä todettiin yhteensä 8 415 syöpää, kun samansuuruisessa keskimääräisväestöotoksessa odotusarvo olisi ollut 8 613.

Konrad ReijoWaaran palkinto Kauko Kouvalaiselle

Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt tämänvuotisen Konrad ReijoWaaran palkinnon lastentautiopin emeritusprofessori Kauko Kouvalaiselle. Palkinto myönnetään ansiokkaasta urasta käytännön lääkärin työssä. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Kauko Kouvalainen on sekä ammattiaan harjoittavana lastenlääkärinä että uusien lääkärien kouluttajana kiinnittänyt erityistä huomiota kliiniseen osaamiseen. Hän on kysytty luennoitsija ja ahkera kirjoittaja, ja hän on toiminut aktiivisesti sekä lääketieteellisissä että kansalaisjärjestöissä.

Sairaanhoitajille eettiset ohjeet

Suomen Sairaanhoitajaliitto julkisti lokakuun alussa sairaanhoitajien eettisen ohjeiston, jonka tarkoitus on tukea sairaanhoitajien (terveydenhoitajien, kätilöiden jne.) eettistä päätöksentekoa heidän päivittäisessä työssään. Ohjeiston syntymisen taustalla oli huoli siitä, että hoitotyön eettiset tavoitteet eivät tämän päivän terveydenhuollossa toteudu toivotulla tavalla. Tähän johtaneita seikkoja puolestaan ovat olleet mm. resurssien leikkaaminen sekä eri puolilta kasvaneet odotukset. Sairaanhoitajaliiton jäsenistön yhteydenotot olivat eräänä kimmokkeena ohjeistolle.

Pekka Louhiala

Arvo Mäkelän taidekokoelma taas täydellinen

Lääkäriliiton toimitiloista viime vuodenvaihteen aikoihin anastetut yhdeksän taideteosta on Helsingin rikospoliisin toimesta palautettu liitolle. Teokset ovat osa lääkäri Arvo Mäkelän liitolle tekemää testamenttilahjoitusta, johon kuuluu kaikkiaan 75 taideteosta. Kadoksissa olivat Akseli Gallen-Kallelan pienikokoiset öljyväri- ja lyijykynätyöt, neljä Hugo Simbergin grafiikkateosta sekä Paul Cezannen, Albert Edelfeltin ja Ellen Thesleffin graafiset teokset. Koska rikoksen tutkinta on vielä kesken, poliisi ei ole toistaiseksi voinut antaa lä-hempiä tietoja anastajista tai teosten löytymiseen liittyneistä seikoista.

Elintestamentin tekeminen helpottuu

Viisi kansanterveysjärjestöä on aloittanut kampanjan, jolla pyritään saamaan yhä useampi tekemään elintestamentti. Sen on jo tehnyt noin 13 % kansalaisista, mutta lisää tarvitaan. Elintestamenttikortin saa nyt apteekeista, terveyskeskuksista ja työterveysasemilta. Se on pankkikortin kokoinen ja allekirjoitettuna juridisesti pätevä, eikä edellytä omaisten suostumusta elinten luovutukseen kuoleman jälkeen. Testamentin tehtyään henkilöa kehotetaan kertomaan asiasta lähipiirilleen, että tarvittaessa osataan toimia oikein. Siirrettävien elinten luovuttaja on aivokuollut henkilö. Valtaosa siirteistä saadaan aivoverenvuotoon kuolleilta tai liikenneonnettomuudessa menehtyneiltä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030